Nettbasert branndokumentasjon

I veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn står følgende:

Virksomhet/bruker av brannobjekt skal innrette seg slik at brann ikke lett kan oppstå og slik at sikringstiltak og sikringsinnretninger virker som forutsatt. Virksomhet/bruker skal påse at bygningstekniske brannverntiltak og øvrige ikke forringes. Virksomhet/bruker skal rapportere til eier alle forhold av betydning for brannsikkerheten

Det er flere krav i HMS-forskriften som må oppfylles. Blant disse finner vi beskrivelse av mål for HMS-arbeidet, klart definerte ansvarsforhold i HMS-arbeidet, risikovurdering, opplæring og avviksbehandling.

I Brann- og eksplosjonsvernloven paragraf 8 og Internkontrollforskriftens paragraf 5 fremkommer det en rekke punkter som danner grunnlaget for hvordan dokumentasjonen skal bygges opp. Dokumentasjonen skal også ta hensyn til det aktuelle objektets risiko og kompleksitet. For særskilte brannobjekt kommer det noen ekstra krav.

Blant disse punktene finner vi:

– Dokumentasjon av virksomhetens HMS-målsetting innen brannvernarbeid samt rutinene på dette området

– Virksomhetens egen risikoanalyse

– Beskrivelse av brannvernorganisasjon

– Rutiner for opplæring og øvelser

– Branninstrukser

– Rutiner for korrigerende tiltak

I tillegg fremgår det at dokumentasjonen bør oppbevares lett tilgjengelig slik at den enkelt kan fremvises for tilsynsmyndigheter.

Branndokumentasjon på Internett – Enkelt og tilgjengelig

Vårt nettbaserte system for dokumentering og løpende oppfølging av internkontrollen er laget nettopp for å følge opp dette. Løsningen inneholder blant annet:

– Enkel og oversiktlig organisering av branndokumentasjonen

– Interaktive sjekklister som kan fylles ut på PC, Mac, nettbrett eller smarttelefon

– Enkel avviksbehandling på PC, Mac, nettbrett eller smarttelefon.

– Rapporter over utførte oppgaver og korrigerende tiltak for avvik

– Enkel oppfølging av virksomheter og bygg spredt over større geografiske områder

– Mulighet for å gi tilsynsmyndigheter tilgang direkte til den delen av dokumentasjonen som de ønsker innsyn i

Med Vergo mobil kan oppgaver og avvik følges opp via mobiltelefonen.

Det løpende arbeidet med loggføring av kontroller, oppgaver og oppfølging av avvik krever heller ikke PC. Dette arbeidet kan utmerket gjennomføres på mobiltelefon eller på et nettbrett.

 

Kontakt oss for mer informasjon om nettbasert branndokumentasjon!

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding