Brannvern handler kort fortalt om å forebygge brann. I så måte er den viktigste oppgaven å identifisere og fjerne brannkilder. Dette vil redusere sjansen for brann men man kan aldri fjerne risikoen helt. Derfor er det innen brannvern også stort fokus på å begrense skadene dersom en brann allikevel skulle bryte ut.

For næringsbygg tar gjerne arbeidet med brannvern utgangspunkt i branndokumentasjonen. I Norge gjelder kravet om branndokumentasjon for alle brannobjekter.

Definisjonen av et brannobjekt kommer i fra forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn:

«Enhver bygning, konstruksjon, anlegg, opplag, tunnel, virksomhet, område m.m. hvor brann kan oppstå og true liv, helse, miljø eller materielle verdier».

I og med at kravene til branndokumentasjon også er knyttet til internkontrollforskriften vil kravene gjelde for alle som driver virksomhet. Det betyr følgelig også at man ikke trenger branndokumentasjon for sin egen bolig. Husk imidlertid på at det fortsatt er krav om røykvarsler og slokkemidler i alle hjem.

Enkelte brannobjekter har særskilte krav fordi de omfattes av brann- og eksplosjonsvernlovens paragraf 13. Dette er objekter hvor risikoen for tap av menneskeliv og verdier er ekstra store dersom en brann skulle bryte ut. Skoler, hoteller, kjøpesenter etc. er eksempler på objekter som faller inn under paragraf 13.

 

Bilde av brannslokker

Løpende arbeid med brannvern

Oppfølging og ivaretakelse av brannvern er et løpende arbeid som aldri avsluttes. I brannobjektets branndokumentasjon fremgår det hvilke løpende oppgaver som skal gjøres og hvor ofte de skal utføres. Her er det også viktig å ha på plass gode rutiner for registrering og oppfølging av avvik. Dette dokumenteres i dag ofte i elektroniske styringssystemer.

På enkelte områder innen brannvernarbeidet er det pålegg om ekstern kontroll. Det kan for eksempel dreie seg om ekstern kontroll av sprinkleranlegg, brannalarmanlegg og manuelt slokkeutstyr. Denne typen utstyr er en viktig faktor i forhold brannvern og det er derfor viktig at utstyret fungerer som det skal ved branntilløp.

 

Hvem har ansvaret for brannvern?

Eieren av et brannobjekt har det overordnede ansvaret for at brannsikkerheten og det løpende arbeidet med brannvern ivaretas i henhold til lover og forskrifter. Det betyr imidlertid ikke at andre aktører er fri for ansvar. Brukere av arealet må også ivareta sin del av jobben med brannsikkerheten og brannvernet. Det kan for eksempel være oppfølging av manuelt slokkeutstyr, kontroll på egne rømningsveier, bruk av levende lys, bruk av skjøteledninger etc.

Hvilke krav som gjelder akkurat ditt objekt avhenger av hva slags brannobjekt det er snakk om. Det kan ofte lønne seg å avklare dette med brannrådgiver/branningeniør dersom man er i tvil.

Vær spesielt oppmerksom på at det er spesifisert i forskriften om brannforebyggende tiltak og tilsyn at eier sine forpliktelser ikke kan fraskrives gjennom avtale. Det betyr at eier ikke kan fraskrive seg sitt ansvar ved å henvise til for eksempel leietakere eller brannvernleder.

 

Branndokumentasjon og brannvern

Mye av det løpende arbeidet med brannvern er beskrevet i branndokumentasjonen. Det er derfor svært viktig at denne vedlikeholdes og oppdateres ved eventuelle endringer i brannobjektet. Endringer kan bl.a. dreie seg om små eller store ombygginger eller nye leietakere som medfører særskilt risiko. Oppdaterte branntekniske tegninger, løpende ettersyn og et velfungerende avviksystem er andre viktige faktorer i en velfungerende branndokumentasjon for å ivareta brannvernet på best mulig måte.

 


 

Venator AS tilbyr en rekke tjenester innen brannvern.

Vi tilbyr en rekke tjenester som kan hjelpe deg og din virksomhet med brannvernarbeidet. Det kan være alt i fra store komplekse prosjekteringsjobber til relativt enkle oppdateringer av f.eks. branndokumentasjonen og de branntekniske tegningene. Her er noen eksempler på områder hvor vi kan bistå deg:

Branndokumentasjon

  • Vi er behjelpelig med alt fra utarbeidelse av en komplett branndokumentasjon til oppdatering av nåværende dokumentasjon. Dette gjelder også utarbeidelse av nye branntekniske tegninger eller revisjon av de tegningene som allerede eksisterer.

Brannvernledertjenester

  • For mange eiendomsbesittere og forvaltere er  de etterhvert omfattende kravene til løpende dokumentering av brannvernarbeidet noe som krever mye tid og ressurser. Med våre brannvernledertjenester vil vi kunne overta deler eller hele jobben med oppfølging av dine brannobjekter. Vi foretar brannvernrunder, følger opp driftspersonell og kontrollforetak, gjennomfører brannøvelser og kan drive med oppfølging og opplæring av f.eks. leietakere.

Vergo – Digital brannbok

  • I mange år ble mye av det løpende arbeidet med brannvern håndtert via papirbaserte systemer med sjekklister som ble fylt ut og deretter lagret i ringpermer. Nå er bruken av nettbaserte systemer i ferd med å overta for de papirbaserte systemene. Med digital brannbok i Vergo kan alt av ettersyn og avvik enkelt håndteres via PC eller din mobile enhet. Rapporter, tegninger og annen relevant dokumentasjon lagres enkelt i systemet. Varsling på nye avvik, rapporter og avtaleregister er også en del av den digitale brannboken.

Generell brannrådgivning

  • Brannrådgivning dekker flere ulike oppgaver knyttet til brannsikkerhet og brannvern. Det kan være alt i fra prosjektering av nybygg eller rehabiliteringer til brannteknisk tilstandsrapport, risikovurdering brann og uavhengig kontroll. Vi kvalitetssikrer vårt arbeid i et godt etablert foretakssystem.

 

Kontakt oss for mer informasjon

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding