PERSONVERNERKLÆRING

Sist oppdatert: 13. Juni 2018

Behandling av personopplysninger i Venator AS

Når du bruker nettsiden vår, HMS.no og/eller er i kontakt med oss vil Venator AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er Venator AS ved daglig leder.

Kontaktinformasjonen til Venator AS er:

E-post: firmapost@venator.no

Telefon: 23 00 86 60

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på ovennevnte e-post eller telefon samt daglig leder på epost tor@venator.no.

Med personopplysninger menes opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg.

Personopplysninger som innhentes av Venator AS

Personopplysninger som registreres vil Venator i hovedsak motta direkte fra kunde. Ved innsamling av opplysninger fra tredjepersoner vil kunde bli varslet, med mindre innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig eller det er på det rene at kunden allerede kjenner til den informasjon varselet skal inneholde.

Behandling av personopplysninger i forbindelse med rådgivningstjenester

Venator leverer rådgivningstjenester innen teknisk tilstand, gjennomføring av due diligence, transaksjon, eiendomsutvikling mm. Oppdragene for våre kunder kan innebære behandling av personopplysninger på vegne av våre kunder, herunder blant annet personalia, opplysninger knyttet til arbeidsforhold samt økonomiske opplysninger.

Opplysninger som samles inn via Venator sine nettsider

Venator behandler personopplysninger som oppgis gjennom bruk av nettsidene våre kun i forbindelse med oppfølging av brukernes henvendelser. Opplysningene benyttes ikke til noe annet formål uten særskilt samtykke, og vi utleverer heller ikke opplysningene til andre. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettsidene våre. Informasjonskapsler brukes primært for å måle trafikk og optimalisere tjenesten samt for å gjennomføre målrettede markedsføringskampanjer ved hjelp av retargeting/remarketing. Les vår cookie policy.

Trafikken på våre nettsteder måles ved hjelp av Google Analytics og retargeting/remarketing gjennomføres også ved hjelp av Google sin retargeting/remarketing pixel.

Dataene i Google Analytics slettes etter 14 måneder. Dersom man besøker nettsiden vår igjen før de 14 månedene er ute vil utløpsdatoen justeres slik at da er nye 14 måneder til dataene løper ut.

Behandling av personopplysninger om leverandører og samarbeidspartnere

Vi behandler personopplysninger om leverandører og samarbeidspartnere, slik som navn på kontaktperson, e-post, telefon og adresse, i den utstrekning dette er nødvendig for å administrere avtaleforholdet og for å oppfylle avtalen. Slik behandling har hjemmel i personvernforordningen art 6, 1 bokstav b.

Behandling av personopplysninger til markedsføring

Vi behandler personopplysninger om eksisterende og potensielle kunder og samarbeidspartnere for markedsføringsformål, herunder for utsendelse av nyhetsbrev, tilbud om seminarer/kurs osv. Opplysningene som behandles for dette formålet kan omfatte blant annet navn, e-post, telefon, adresse og vurderinger knyttet til mulige klient/samarbeidsforhold. Ved ønske om ikke å motta slik markedsføring, kan man gi oss beskjed om dette (se kontaktinformasjon lenger opp).  Opplysningene behandles med grunnlag i at det, for eksisterende klienter, foreligger avtaleforhold, gjennom at den registrerte på annen måte har gitt informasjonen til oss, for eksempel ved å abonnere på nyhetsbrev, eller at man etter en interesseavveining i henhold til § 8f, samler inn kontaktopplysninger om personer som har en rolle i en virksomhet som man ønsker å komme i kontakt med.

For nyhetsbrev benytter vi selskapet Make AS til å håndtere personopplysninger og for utsending av nyhetsbrev. Dersom man mottar nyhetsbrev i fra oss og ønsker å melde seg ut er det to måter å gjøre dette på. Nederst i hvert nyhetsbrev er det en link hvor man selve kan melde seg av. Alternativt kan man kontakte oss på firmapost@venator.no og oppgi epost-adressen man ikke ønsker å motta nyhetsbrev til lenger.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Venator AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Enhver som ber om det har krav på å få vite hva slags behandling av personopplysninger Venator foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen.

Dersom du er registrert i våre systemer har du krav på å få vite hvilke opplysninger om deg som er registrert og hvilke sikkerhetstiltak som foreligger ved behandlingen så langt slikt innsyn ikke svekker sikkerheten.

Du kan kreve at den behandlingsansvarlige utdyper informasjonen som nevnt ovenfor i den grad dette er nødvendig for at du skal kunne vareta egne interesser. Dersom Venator behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at vi skal rette eller slette de mangelfulle opplysningene. Venator skal om mulig sørge for at feilen ikke får betydning for deg, f.eks. ved å varsle mottakere av utleverte opplysninger.

Sletting bør suppleres med registrering av korrekte og fullstendige opplysninger. Dersom dette ikke er mulig, og dokumentet som inneholdt de slettede opplysningene av den grunn gir et åpenbart misvisende bilde, skal hele dokumentet slettes.

Venator skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.